ⵜⵉⵎⵉⵔⵉⵏ
ⴰⵙⵉⴹⵢⴰⵙ 10 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2022

ⵜⴰⴽⵓⵙⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ 2022 : ⵉⵖⵍⵉ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵙ ⵓⵣⴳⵏ ⵏ ⵜⵎⵏⵢⵓⴳⴰⵔⵜ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵏⵏⵔⴰ ⵍⴱⵓⵔⵜⵓⵖⴰⵍ 1 - 0

ⵜⴰⴽⵓⵙⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ 2022 : ⵉⵖⵍⵉ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵙ ⵓⵣⴳⵏ ⵏ ⵜⵎⵏⵢⵓⴳⴰⵔⵜ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵏⵏⵔⴰ ⵍⴱⵓⵔⵜⵓⵖⴰⵍ 1 - 0

ⵉⵖⵍⵉ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵙ ⵓⵣⴳⵏ ⵏ ⵜⵎⵏⵢⵓⴳⴰⵔⵜ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ ⵏ ⵜⴽⵓⵙⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵏ ⵜⵡⵊⵊⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ (ⵇⴰⵟⴰⵕ 2022) ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵏⵏⵔⴰ ⵍⴱⵓⵔⵜⵓⵖⴰⵍ 1 - 0 ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ ⴳ ⵓⵙⴰⵢⵔⴰⵔ "ⵜⵓⵎⴰⵎⴰ".

ⵉⵙⵙⴰ ⵉ ⵢⵣⵎⴰⵡⵏ ⵏ ⵍⴰⵟⵍⴰⵚ ⵢⵓⵙⴼ ⵏⵏⵚⵉⵕⵉ ⴳ ⵜⵓⵙⴷⵉⴷⵜ ⵜⵉⵙⵙ 42.

ⵔⴰⴷ ⵜⵎⵎⵉⴳⴳⵉⵔ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⴳ ⵜⵎⵏⵢⵓⴳⴰⵔⵜ ⴰⴷ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ ⴷ ⵜⴰⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵜⵔⵏⵓ ⴳ ⵜⵎⵏⵢⵓⴳⴰⵔⵜ ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵜⵙⵎⵓⵏ ⴼⵕⴰⵏⵚⴰ ⴷ ⵏⵏⴳⵍⵉⵣ.

ⵎⴰⴱ / 10 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2022